Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Dokumentuoti reiškiniai (caro Rusija)  

Ką galima rasti vyriausybės klerkų kanceliariniuose dokumentuose? Nedaug, bet vis tik šį tą...

Perme Šį piešinį atrado Permės istorikas L.S. Kašichinas. Jis iš Permės generalgubernatoriaus A. Volkovo*) pranešimo imperatorienei Jekaterinai II, išsiųsto į Peterburgą 1793 m. gegužės mėn. Figūrų prasmė paaiškino pats vietininkas:
„Šių metų kovo 19-ąją Permės gubernijoje netoli Nevjansko Jakovlevo gamyklos danguje buvo stebėtas toksai reiškinys, sukeltas lūžtančių spindulių; iš atsiųsto man Alapajevo žemesniojo valsčiaus teismo šio mėnesio 5 dieną piešinio tokį nukopijuotą turiu garbę pateikti jūsų imperatoriškajai didenybei, kartu patikimai pranešdamas, kad man patikėtose Permės ir Tobolsko srityse Dievo valia viskas gerai“.

Štai ir viskas, kas žinoma apie „dangaus reiškinį“. Vaizdas piešinyje primena halo – optinį efektą, kartais stebimą šerkšnojančiame žiemos ore. Tačiau neaiškios dvi ypatybės. Pirmiausia, liudininkas nelygina ant vaivorykštės (lanko, panašaus į lietaus) pasirodžiusių saulių, kas budinga halo, tiesiogiai su saule. Jis linkęs pateikti neutralų apibūdinimą: „Baltos išvaizdos rutulys“. O gal tie rutuliai iš tikro mažai priminė saulės diską?

Antra ypatybė, kad generolui-poručikui Volkovui, praėjus savaitei po pranešimo išsiuntimo, teko net išleisti įsaką:
„Raportu teismo šio mėnesio 5 dieną su priedu pateiktu nuo Nevjansko gamyklos raštinės piešinio man pateikta apie vykusius kovo 19 dieną stebuklus danguje, o kadangi tuos priklauso nelaikyti stebuklais, o reiškiniu, matytu danguje dėl lūžtančių spindulių, koks buvo prieš 7 metus Maskvos gubernijoje, tad ir siūlau žemesniajam valsčiaus teismui apie tai pranešti minėtai Nevjansko gamyklos raštinei“.

Matyt, matytas reiškinys tebejaudino žmones, nerandančius priimtino paaiškinimo. Tad ką jie ten regėjo?


*) Aleksejus Volkovas (1738-1796) – rusų valstybės veikėjas, generolas-poručikas, Riazanės vietininkas (1780-88), Permės ir Tobolsko generalgubernatorius (1788-96). Jo valdymo Permėje metu buvo pastatyta akmeninė miesto mokykla, atidaryta pirmoji tipografija (1792), įvairiuose miestuose atidartos liaudies mokyklos (1789).


1861 m. „Bibliotekoje pasiskaitymui3) “ yra įdomi J. Železnovo4) straipsnių serija „Uralo kazokų padavimai“ ir pirmajame iš jų „Slibinas ir kometa“ aprašomi vieno reiškinio liudininkų įspūdžiai.

1858 m. pabaigoje Bukėjo kirgizų ordoje5) nutiko nepaprastas, visai stebuklingas stebuklas, į kurį panašaus ir senoliai neprisimena. Stepėje netoli Chano stovyklos tiesiog dieną iš dangaus nukrito milžiniškas slibinas, tokio storio kaip didžiausias kupranugaris, o ilgis jo 20 uolekčių. Minutę jis gulėjo nejudėdamas, o tada, susirietęs žiedu, pakėlė galvą į dviejų uolekčių aukštį ir stipriai pratisai sušnypštė. Žmonės, galvijai ir visa kas gyva iš baimės ant žemės krito. Galvojo, kad atėjo pasaulio pabaiga. Staiga iš dangaus nusileido ir debesis, priartėjo iki slibino iki 5 uolekčių ir pakibo virš jo. Slibinas šoktelėjo į debesį, debesis apgaubė slibiną, susisuko ir pakilo į dangų. Žemėje po slibino liko tik čadas ir smarvė. Tačiau po kelių minučių iš rytų papūtė gaivus vėjelis ir oras išsivalė. Viskas grįžo į ankstesnė būseną.

Kitą nutikimą, O.T. Bazalijskos ir E.B. Šobodojevo rastą Irkutsko srities valstybiniame archyve, paaiškinti dar sunkiau. 1904 m. sąvaduose rado dviejų šifruotų telegramų kopijas, išsiųstas į Peterburgą susisiekimo kelių ministrui. Vienoje jų, Nr. 1241, randama: „Trys žandarmerijos ir kelių meistrų skyrių viršininkai praneša, kad Chorchondė ir Mandžiūrijos atkarpose liepos 11-osios naktį ir Andrianovkos Karymskos iš liepos 11 į 12-ą maždaug tarp 10 ir 11 matė ore apšviestą kamuolį. Prie Zaigrajevo liepos 7-ą įžvelgtos trys iš taigos paleistos raketos“.

Dešifravus kitą, Nr. 3041, telegramą, sužinota, kad
„liepos 10-ą 10 valandą vakaro žandarmerijos policija pastebėjo oro balioną tarp Chorchondė ir Mandžiūrijos stočių. Rutulys atrodė šviečiantis ir tarsi turėjo prožektorius. Šviesa regėta apie pusvalandį. Liepos 11-ą tą pačią valandą reiškinį stebėjo kelių meistras tarp Aga ir Bulato stočių bei žandarmerijos policija stotyse Kinų išvažiavimas ir Karymsko. Užbaikalės viršininkas Sventickis“.

Tie reiškiniai pasirodė, neabejotinai, dėl karo laikmečio, rusų-japonų veiksmų 1904-05 m., kai visi neaiškūs reiškiniai kėlė įtarimą, tuo labiau reiškiniai, vykstantys netoli sienos. Tuo aiškintinas ir reiškinio apibūdinimas ([priešo] oro balionas). Tačiau tokio paaiškinimo tikėtinumas labai mažas. Tada kas ten buvo?


Stalinas ir NSO

2002 m. lapkričio 19 d. „Pravda“ išspausdino straipsnį apie J. Stalino susidomėjimą NSO (vėliau jį aptarė „The Guardian“ priedas „The Editor“). Jame sakoma, kad Stalinas asmeniškai vadovavo slaptam projektui, tyrusiam senovinį erdvėlaivį, archeologų surastą po Kijevu. Straipsnyje remiamasi archeologo ir žurnalisto Suchovėjaus pasakojimu apie jo tėvo Chvoikos dalyvavimą projekte. Chvoika objektą apibūdino „nedidelis sidabrinis objektas“, atrodęs kaip erdvėlaivis. Jį 1948 m. rado Kijevo griuvėsius valę darbininkai. Jis buvo iškastas, supjaustytas dalimis ir išvežtas sunkvežimiais į slaptą tyrimų centrą Pamaskvėje. Chvoika buvo pasiųstas kaip senovės kalbų žinovas, kad padėtų iššifruoti užrašus, kurie pasirodė esą sanskrito kalba. Sakoma, kad objekto tyrimai padėjo vystyti kosmoso programą. Juose dalyvavo Sergejus Koroliovas.

Kitaip tą radinį Kijeve aprašo Paul Stonehill'is.

Tik 1993 m. vienas darbininkų apie tai papasakojo Vladivostoko laikraščiui „Dzhentry“ (?). Pagal jį 15 pėdų gylyje archeologai rado laidojimo vietą. Joje surasta sunki dėžė, kurioje buvo apie 500 knygų arabų, graikų, sanskrito ir slavų kalbomis. Jose buvo brėžinių: orbitinės stotys, angarai erdvėlaiviuose ir situacijos, panašios į „Žvaigždžių karus“. Buvo ir originali „Slovo o polku Igoreve“ versija.

Taip pat skaitykite Stalino prietarai

1) A. Lloyd. The Unofficial Review, UFO magazine, Nov/Dec 2002
2) Stalin was a UFO Obsessive, The Editor, 23 Nov, 2002


Katilai Mirties slenyje

Ateivių bazė mirties slėnyje?

200 km nuo Mirno, prie dešiniojo Viliujės intako, yra „Mirties slėnis“. Būtent per jį ėjo evenkų prekybos kelias, todėl išliko liudijimai, kad ten randasi į žemę įkastas milžiniškas varinis katilas arba, kaip jį vadina vietiniai, „Geležinis namas“. Vietiniai medžiotojai kartais apsinakvodavo jo patalpose, kuriose „laikėsi vasariška šiluma per smarkiausius speigus“, tačiau tai pakenkdavo sveikatai – žmonės sunkiai susirgdavo arba mirdavo.

Nacionalinės bibliotekos archyvuose saugomas M.P. Koreckio laiškas „Fenomeno“ komisijai, kuriame tvirtinama, kad 1933-49 m. toje vietovėje rado aštuonis tokius katilus, kurių viename surado 6 m diametro idealaus rutulio pusę. Ji buvo iš nežinomo metalo, kuriuo galima buvo „rėžti stiklą tarsi sviestą“.

1971 m. užfiksuoti seno evenkų medžiotojo liudijimai, kad tarp Niurgun Booturo (Šaunusis didvyris) ir Atadarako upių yra geležinė ola, kurioje „guli liesi, juodi, vienaakiai žmonės metaliniuose drabužiuose“. 2000 m. Mirno senbuvis, geologas su 50 m. stažu, patyręs medžiotojas Vasilijus Kuprijanovičius Trofimovas regėjo keistą jį išgąsdinusį reiškinį. Apsinakvojęs už 80 km nuo Olguidacho link Norkoki, prabudo, nes iš trobelės staiga išlėkė jo laika (šuo). Jis išėjo į lauką ir tamsoje išvydo, kaip kažkas juda ties medžių viršūnėmis. Medžiai nejudėjo, tačiau nuo jų gausiai krito šerkšnas. Paties objekto nesimatė, tačiau jis, priartėjęs, uždengė dangų taip, kad nesimatė žvaigždžių. Rytą Vasilijus išvydo, kad per visą mišką, kiek matė akys, ėjo juosta, kurioje nebuvo sniego.

Kosminės ezoterikos Tarptautinės akademijos prezidento Marko Milchikerio6) ekspedicija 2000 m. rugpjūčio mėn. toje vietovėje surado paslaptingus darinius, panašius į plytas. Prie jų Geigerio skaitiklis rodė maksimumą.

Pasakojama, kad Jakutijos Mirties slėnyje yra ateivių bazė, kurios automatai saugo Žemė nuo kataklizmų – tokių, kaip Tunguskos meteoritas. Panašios aukštesniojo proto apraiškos aprašomos Oloncho epe, kuriame kalbama apie nepaliaujamus mūšius tarp dangaus galiūnų ir Apatinio pasaulio blogųjų milžinų. Kiti laiko, kad Olguidachas – savotiškos NSO kapinės.

Iš laikraščio „Jakutija“, 2007.05.18        

S. Koroliovas ir NSO

Sergejus Koroliovas buvo Tarybų Sąjungos kosmonautikos kūrėjas. Tačiau jo gyvenime buvo ir visuomenei nežinomų epizodų. 1938 m. jis buvo suimtas kaltinant išdavimu ir jam skirta 10 m bausmė gulaguose. Draugų užtartas išlaisvintas 1944 m. Kalėjime dirbo „šaraškoje“, kalėjime mokslininkams. Jam pasisekė papulti į garsųjį A. Tupolevo „Kalėjimo projektavimo centrą“.

Kartu 6-to dešimtm. pabaigoje dirbęs G. Grečko1) patvirtino, kad S. Koroliovas tikėjo nežemiškų civilizacijų egzistavimu. Koroliovas savo memuaruose trumpai užsimena apie paslaptingą „skraidančių lėkščių tyrimo laboratoriją“. Pats Grečko (ir dar 6 biuro darbuotojai) buvo aršus ateivių laivo katastrofos 1908 m. Tunguskoje šalininkas. A. Zolotovas paruošė pranešimą apie branduolinį sprogimą ateivių laive. Su jų nuomone Koroliovas sutiko, bet ekspedicijos į taigą neparėmė [Grečko memuarus išspausdino 1989 m. lapkričio 25 d. „Stroitelnaja gazeta“].

Viena neabejotina – po susitikimo su Stalinu, Koroliovas tapo karštas Kazancevo (garsaus fantasto, karinės gamyklos vadovo - daugiau apie jo kūrybą žr. Jefremovo ir Kazancevo paleokosmonautai) idėjos apie ateivių laivą Tunguskoje šalininkas. Pagal kai kuriuos šaltinius, jis net organizavo ekspediciją (kaip rašoma J. Smirmovo straipsnyje „Tunguskos sprogimas“, „Četvertoje ismerenije“, 1992, Nr.6, Jaroslavlis).

Koroliovas ir pats 1962 m. virš Baikonuro stebėjo NSO. Su juo buvę inžinieriai liudija apie disko formos NSO spiralės formos debesies centre. Iš jo leidosi 4 spinduliai.

Tarybiniais laikais prie Generalinio 6tabo veikė ypač slaptas karinis dalinys nr. 10003, kurią kuravo premjeras V. Pavlovas, o vadovavo generolas-leitenantas Aleksejus Savinas. 1991 m. M. Milchikerio grupė „Kontaktas KEC“ nusprendė, kad Kyzylkumo dykumoje prie Zarafšano miesto turi nusileisti ateivių laivas. Apie tai buvo nusiųsta žinutė M. Gorbačiovui, kuris ją perdavė Gynybos ministrui Jazovui. Šis „nuleido“ ją Generalinio štabo vadui Moisejevui, kuris ją paskyrė PLG vadui I. Tretjakui ir dalinio 10003 vadui A. Savinui. Ir ekspedicija buvo surengta. Tik paskirtoje vietoje tąkart niekas nenusileido. Kokia buvo Gorbačiovo reakcija į ataskaitą, nežinoma.


1) Geogijus Grečko (1931-2017) – rusų kosmonautas, filatelistas. Koroliovo biure buvo parinktas misijai Mėnulyje, tačiau programą nutraukus, perėjo prie darbo su „Saliut“ stotimi. Į kosmosą skrido 1975 m. (Sojuz-17, Saliut-4, su A. Gubarevu2)), 1977-1978 m. (Sojuz-26, Saliut-6, Sojuz-27 - šio skrydžio metu atliko pirmą išėjimą į atvirą kosmosą „Orlan“ skafandre), 1985 m. (Sojuz-T14, Saliut-7, Sojuz-T13).
1992 m. palikęs kosmonautiką, Rusijos MA ėmė skaityti paskaitas apie atmosferos fiziką. 1977-1990 m. TV programos „Tasai fantastinis pasaulis“ vedėjas. Parašė memuarus „Kosmonautas nr.34: nuo rakšties iki ateivių“ (2013) ir kitas knygas. Konsultavo filmus „Violetinis rutulys“ (1987), „Po Dvynių žvaigždynu“ (1979); pats nusifilmavo filme „Ar nepasiųsti mums... šauklio?“ (1998), kur vaidino pats save.
Jo garbei pavadintas asteroidas nr. 3148 (atrastas 1979 m.).

2) Aleksejus Gubarevas (1931-2015) – rusų kosmonautas, atlikes du skrydžius į kosmosą: 1975 m. (Soyuz-17, Saliut-4, su G. Grečko) ir 1978 m. (Soyuz-28, Saliut-6). Pradžiojo ruoštas misijai į Mėnulį ir skrydžiams kariniais „Sojuz“ laivais, vėliau skirtas „Saliut“ misijoms. 1981 m. paliko kosmonautų būrį, tačiau tebedirbo J. Gagarino vardo Kosmonautų ruošimo centre. Į pensiją išėjo 1988 m.
Parašė „Nesvarumo trauka“ (1982) ir kt. knygas.

3) Biblioteka pasiskaitymui - mėnesinis universalaus turinio žurnalas, ėjęs St. Peterburge 1834-1865 m., pirmas daugiatiražis žurnalas Rusijoje. Jį įsteigė A. Smirdinas.

4) Josafas Železnovas (1824-1863) – Uralo kazokas, rašytojas, etnografas, kazokų buities tyrinėtojas. 1888 m. išleistas jo „Pilnas kūrynių rinkinys“.

5) Bukėjo orda (dar vadinama Vidine orda) - autonominis kazachų kaganatas, oficialiai egzistavęs 1801-1845 m., tarp Kaspijos šiaurės ir Uralo bei Volgos upių, bet nesiekdamas šių upių. Pavadintas pagal sultoną Bokėjų Nuraliulį.

6) Markas Milchikeris (m. 2004 m.) - biofizikas, aistringas ufologas; kilęs iš Černovcų. Save prisistatinėjo Akademiku; laikomu vienu didesnių mistifikatorių. 1982 m. paskelbė, kad sukūrė naują mokslą, alologiją, įsteigė ir vadovavo Tarptautinei kosminės ezoterikos akademijai. Per 20 m. užsiėmė kontaktų su nežemiečių civilizacijomis tyrinėjimais naudodamas hipnosugestijos metodą. Anot jo, Žemėje gyvena 2 mln. nežemiečių. Buvo pareiškęs, kad 1991 m. prie Taškento nusileis nežemiečių laivas, tačiau nusileidimui neįvykus, pareiškė, kad priežastimi buvo tai, kad sutikimo grupė buvo iš kariškių.

Parengė Cpt.Astera's Advisor

Papildomai skaitykite:
Ar ten ieškome?
Lenino marsiečiai
Baikonūro tremtyje
NSO reikalai TSRS
Tarybiniai alchemikai
Paaukotieji kosmonautai
NSO per amžius
Žodis apie Gagariną
Nuo Dievų prie ateivių
NSO 'Saliut-6' stotyje
NSO tyrinėjimai Rusijoje
Valpurgiška Gegužės pirmoji
Lenino bendražygė Krupskaja
Gynybos narkomato telepatai
Astronomų užsipuolimas TSRS
Akmenuotosios Tunguskos pilys
Tarybinių ufologų legendos ir tikrovė
Jefremovo ir Kazancevo paleokosmonautai
S. Koroliovas – sovietų kosmoso programos vedlys
K. Ciolkovskis. Planetos apgyvendintos gyvų būtybių
Rusai sunaikino slaptą JAV bazę Mėnulyje?
Rusų magai Antrojo pasaulinio karo metu
Baisioji tarybinės kosmonautikos paslaptis
Pirmieji tarybiniai raketų profesionalai
Skraido ir nepavejami – tarsi miražai
K. Ciolkovskis: Ženklas iš aukščiau
Ar NSO nėra sukurti žmogaus?
Šventasis pranašas Slavikas
Žmogaus misija kosmose
Svajokliai pried imperiją
Žygis prieš intelektą
Raudonieji teosofai

Stalin

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT svetainė
Vartiklis