Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Ar išliks religijos susitikus su ateiviais?  

2014 m. NASA skyrė 1,1 mln. dolerių Teologinių tyrimų centrui už dalyvavimą „tarpdisciplinariniame tyrime dėl astrobiologijos poveikio visuomenei ir studijų apie gyvybės Visatoje kilmę, evoliuciją, plėtrą ir ateitį“. Už tai fondas „Laisvė nuo religijos“, pasisakantis už griežtą bažnyčios atskyrimą nuo valstybės, grasino apskųsti NASA teismui. Šio svarbiausiu argumentu yra: „Mokslas neturi jokios priežasties jaudintis, kaip jo vystymasis ir progresas paveiks religinius įsitikinimus“.

Ir tikrai, diskusijos apie nežemiško proto paieškas (SETI) dažniausiai vyksta tiksliųjų mokslų srityje. Tačiau žmonija kada nors gali būti priversta reaguoti susidūrusi su nežemiečiais, - ir tai neabejotinai iškels klausimus, išeinančius už mokslo ribų. Pvz., net klausimas „kas yra gyvybė?“ – mokslinis ar teologinis? Ir gali kilti klausimas, kaip nežemiškos gyvybės ir proto suradimas gali paveikti religijas. Tokie tyrimai gali tapti egzoteologijos ar astroteologijos dalimi. Beje, šiems terminams jau apie 300 m. – 1714 m. V. Derchemo traktate „Astroteologija arba Būties ir Dievo atributų demonstracija dangaus stebėjimuose“. Ateivis dievas

Anot Paulio Davieso „Ar esame vieni?“. SETI remiasi trimis pagrindiniais principais:
1) Gamtos vienodumo principas: visoje Visatoje visi fiziniai procesai vyksta viemodai, taiga ir gyvybės atsiradimo procesai;
2) Pilnumo principas: viskas, kas įmanoma, kada nors įvyks, anksčiau ar vėliau (K. Saganas: „Gyvybės atsiradimas jai tinkamoje planetoje, regis, užprogramuotas Visatos chemijos“);
3) Paprastumo principas: Žemė kosmose nėra niekuo ypatinga ir unikali. Ir šis principas gali sukelti sunkumų judaizmo ir iš jo išsivysčiusioms religijoms, tvirtinančiomis, kad pasaulį sutvėrė Dievas ir žmonėms jame skyrė privilegijuotą padėtį.

M. Kopernikas leido susiformuoti požiūriui, kad esame „tipinė planeta prie tipinės žvaigždės tipinėje galaktikoje“. K. Saganas išsireiškė: „Kas mes esame? Matome, kad gyvename ant nereikšmingos planetos prie nuobodžios žvaigždės pamirštame Visatos kampe, kuriame gerokai daugiau galaktikų nei Žemėje žmonių, pasiklydusioje galaktikoje“. Nežemiško proto atradimo poveikis gali būti panašus. Bet religija atlaikė ir geocentristinio pasaulio griūtį, tad tikriausiai gali atlaikyti ir „proto brolių“ sutiktuves. Pvz., krikščionybės dogmos niekada nereikalavo, kad Žemė būtų pasaulio centre. Vis tik, judaizmas, islamas ir krikščionybės tekstai leidžia suprasti, kad Žemės žmones Dievas apdovanojo ypatinga malone.

Vis tik neaiškumų lieka. Paimkime kad ir „įsikūnijimo doktriną“, kad Dievas visiškai ir unikaliai įsikūnijo į žmogų, Jėzų iš Nazareto. Ir žmogaus išgelbėjimas įmanomas tik per Jėzaus mirtį ir prisikėlimą. Ką tai reiškia kitoms civilizacijoms kosmose ir nieko nenumanančioms apie šią legendą? Šį klausimą Thomas Paine1) iškėlė dar 1794 m., kai aptarė pasaulių daugį. Anot jo, tikėjimas begalybe kitų pasaulių „krikščionybę sumenkina ir daro juokingą, išsklaidydamas ją galvoje it pūkus vėjyje“. Atseit, šių dviejų požiūrių negalima laikytis kartu. Juk argi ne absurdiška manyti, kad Dievas „nustojo rūpintis kitais savo sukurtais pasauliais, kad atsidurtų būtent šiame ir jame numirtų“? Kita vertus, gal kiekvienas tų pasaulių turi po savą Dievo apsilankymo ir mirties versiją? Tada, pagal Paine, žmogui nieko nelieka, o tik „keliauti iš pasaulio į pasaulį begaline mirčių grandine su trumpais gyvenimo tarpsniais“.

Taigi pagal krikščionis išganytos gali būti tik tos būtybės, kurių pasaulyje buvo įsikūnijęs Dievas – tad visa Dievo paskirtis tėra lankyti visus pasaulius, kur jį prikaltų prie kryžiaus, po ko jis galėtų keliauti toliau. Th. Paine tai atrodė visišku absurdu.

Bet galima šį klausimą nagrinėti ir kitaip – kad Dievas įsikūnija visoje Visatoje, ką pasiūlė jėzuitas, buvęs Vatikano observatorijos direktorius George Coyne2). Jis klausia: kaip jis galėtų būti Dievas, jei paliko nuošalyje nuodėmingus nežemiečius? Jei jis pasiuntė į Žemę savo vienatinį sūnų, kodėl to nedarė pas nežemiečius? Taigi, krikščionybės Dievo universalaus išpirkimo koncepcija leidžia, kad visi jo kūriniai, įskaitant ir negyvus, kažkaip dalyvauja išpirkimo procese.

Guy Consolmagno, Vatikano observatorijos direktorius į klausimą “Ar manote, kad Jėzus galėtų kaip nors įsikūnyti ir kitose planetose?” atsakė:
- Nežinau. Tačiau pateiksiu keletą užuominų iš to, ką žinau apie Jėzų. Apaštalas Jonas Evangelijoje sako, kad Jėzus, Dievo Žodis, egzistavo pradžių pradžioje. Labai įdomu, kad visatos pradžia yra vienas momentas, kuriame visi esame kartu. Taigi, kad ir kokią Jėzaus „versiją“ nežemiškos gyvos būtybės gavo, tai yra tas pats Jėzus, tas pats Žodis.

O dar yra versija, kad išganymas tėra tik koncepcija Žemei. Krikščionybėje nenurodoma, kad nuodėmė liečia visas protingas būtybes visoje Visatoje. Tai sudaro galimybei prielaidai, kad, galbūt, žmonės yra labai nedora rūšis. Žemei tiesiog nepasisekė, kad joje atsirado Adomas ir Ieva. Kodėl kosmoso broliai irgi turėtų būti supančioti nuodėmės pančiais?!

P. Daviesas tvirtino, kad dvasinis mąstymas iš gyvūnų reikalauja ir save suvokti, ir įvertinti savo poelgio pasekmes. Gyvybė Visatoje gali būti ir aukštesnėje evoliucijos stadijoje. Gali būti, kad esame vienos silpniausiai išsivysčiusios būtybės. O tada žmonės neturi jokių vilčių nežemiškiems proto broliams ką nors papasakoti apie Dievą. Ir juk įmanoma, kad kitos kosmoso civilizacijos dieviškumą gali suprasti visai kitaip.

Vis tik, kas nutiks religijoms, kai staiga sužinosime, kad užmezgėme ryšį su protingais nežemiečiais? Kai kurie tyrinėtojai mano, kad tai nuves į pasaulį be religijų. Tačiau nereikia manyti, kad religijos tokios silpnos ir nesugebės adaptuotis. Vis tik Th. O‘meara3) mano, kad nemažai religinių aspektų teks atsisakyti ar peržiūrėti. Anot jo, tiek hebrajų, tiek krikščionių Biblija nei nurodo, nei neigia nežemiečių egzistavimą.

Jis peržiūri iškilesnių visų laikų teologų požiūrį į šį klausimą ir aptarinėja, ar Biblijoje gali būti minimi nežemiečiai, pvz., Kol 1:15-18
Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmgimis, nes jame sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatijos, ar kunigaikštystės, ar valdžios, - visa sukurta per jį ir jam.
Jis yra pirma visų daiktų, ir visa juo laikosi.
Ir jis yra Kūno – Bažnyčios galva. Jis – pradžia, mirusiųjų pirmgimis, kad visame kame turėtų pirmenybę.

Čia daroma išvada, kad nei angelai, nei kitos dvasinės galios neapreiškė Dievo taip, kaip Kristus, nes nurodoma tik Kristaus viršenybė prieš dangiškas esybes. F. Zeilinger’is aiškina, kad „kūrimą” reikia suprasti ekleziastiškai, kaip naujo gyvenimo Kristuje sukūrimą, - ir tada Bažnyčiai Kristus iš tikro yra pirmgimis. Tad šis pasažas yra ne apie astronomiją, o apie Kristaus viršenybę prieš tarpines esybes, Kristaus karalystės sukūrimą.


1) Tomas Peinas (Thomas Paine, 1737-1736) – Anglijoje gimęs amerikiečių politinis aktyvistas ir teoretikas, filosofas, publicistas, vadintas „JAV krikštatėviu“. Atvykęs į Ameriką 37 m. amžiaus, palaikė separistines nuotaikas ir tapo Amerikos revoliucijos ideologu. 1794 m. parašė filosofinį veikalą „Proto amžius“, kuriame skleidė deizmo ir tikėjimo protu idėjas. 1797 m. jis, kaip priešstatą ateizmui, įsteigė teofilantropinį ratelį, kuriame skleidė savos, išvalytos nuo prietarų, religijos idėjas. Jis masonus laikė druidų apeigų pratęsėjais.

2) Džordžas Koinas ( George V. Coyne, S.J., g. 1933 m.) – jėzuitas, astronomas, buvęs Vatikano observatorijos direktoriumi (1978-2006). Nuo 2012 m. jis dėsto religinę filosofiją Le Moyne koledže Sirakūzuose (Niujorko valst.). Jo tyrinėjimų sritimi buvo polarimetriniai tarpžvaigždinės terpės tyrimai, Seyferto galaktikos, žvaigždės su išplėstomis atmosferomis ir kt. Jo vardas suteiktas asteroidui 14429.

3) Tomas O`Meara (g. 1935 m.) – Notre Dame un-to Indianoje profesorius. Tarp gausių jo publikacijų iš teologijo istorijos paminėtinos „Bažnyčia ir kultūra: Vokiečių katalikiškoji teologija 1860-1914 m.“ (1993), „Tomas Akvinietis - teologas“ (1997).

Papildomai skaitykite:
Vatikano požiūris
NSO ir Biblija
Ateiviai iš pragaro
Ateivių civilizacijos
NSO nėra sukurti žmogaus?
Indonezijos mirusiųjų kultas
Biblija, X-files, NSO ir mokslas
Išminčių akmenys ar kompiuteris?
Dogonas ir Sirijaus paslaptis
Pilkieji: spekuliatyviosios mintys
Milžinai vėl bando gundyti?
Paslaptingas ugnies nusileidimas
Nuo dievų prie ateivių
Nematomumo skydas
Skraidantys šventieji
Okultizmo spąstai
NSO per amžius
Angelai

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.lt skiltis
Vartiklis