Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Minčių valdymas    

Taip pat skaitykite Avataras įmanomas!  
Minčių valdymas (Bluebird)  

Nuo 1945-ųjų šimtai, jei ne tūkstančiai, amerikiečių ir kanadiečių (daugiausia moterų) buvo fiziškai ir seksualiai kankinami, uždaromi narvuose, sadistiškai trinama atmintis elektros šoku, narkotikais ir eksperimentinėmis karinėmis technologijomis bei užprogramuojami atlikti tam tikras užduotis, tame tarpe nusikaltimus.

Persų įlankos karo metu vienoje CNN laidų reporteris, neseniai grįžęs iš Kuveito, pasakojo, kad kartą vyko su kariniu patruliu. Staiga ant gretimos kovos pasirodė daugiau kaip trisdešimties irakiečių būrys. Kol amerikiečiai laužė galvą, kaip įveikti priešą, neaišku iš kur pasirodė JAV malūnsparnis. Vos jis pasiekė gretimą kopą, irakiečiai pakėlė rankas ir pasidavė. Tai labai įtartina, nes jau 8 m. irakiečiai įnirtingai kovėsi su Iranu.

Kitame BBC reportaže buvo imamas interviu iš brigados generolo Neilo. Jis buvo paklaustas, kaip įveiks giliuose, kadaise vokiečių statytuose bunkeriuose, įsitvirtinusius irakiečius. Tų bunkerių sienos galėjo atlaikyti net atominį sprogimą. Monarch butterfly „Pasinaudosime psichologiniu…“, pradėjo Neilas, tada staiga aiškiai dirbtinai nusikosėjo, ir atsiprašęs pareiškė, kad planuojama pasinaudoti malūnsparniais išmėtymui lapelių su palankiomis pasidavimo sąlygomis. Naivu buvo viltis, kad irakiečių fanatikus domintų tie lapeliai.

„Monarcho“ projektas

Viena seniausių okultinių knygų, Egipto „Mirusiųjų knyga“, yra rinkinys ritualų, aprašančių kankinimų ir įbauginimo apeigas (traumavimas), nuodų panaudojimą (kvaišinimas) ir užkeikimus (hipnozė). Visa tai įšventinamąjį padarydavo visiškai nuolankiu [1]. 13 a. Romos katalikų bažnyčia savo įtaką Europoje plėtė ir stiprino naudodama Inkviziciją. Okultizmas išgyveno slėpdamasis už įvairių ezoterinių grupių. 1776 m. bavarų jėzuitui Adam Weishaupt'as Rotšildų Namai pavedė suvienyti įvairias ezoterines grupuotes į Illuminati (Apšviestieji). Tai buvo įtakingų okultinių grupių, elitinių slaptųjų draugijų ir masonų brolijų susijungimas, kurio siekis buvo sukurti „Naujojo Pasaulio“ programą. Galutinis tikslas buvo gražinti laimingus laikus žmonijai. Tačiau palaipsniui tas tikslas keitėsi į masių valdymą, tapimą pasaulio valdovais.

19 a. Didžioji Britanija ir Vokietija buvo pirminės Illuminati kontrolės šalys. Tad turėtų nestebinti, kad pirmasis veikalas apie biheviorizmą pasirodė Anglijoje 1882, o pirmieji tyrimai apie minčių valdymą prasidėjo Vokietijos Kaizerio Vilhelmo institute. Londone 1921 m. buvo įkurtas Žmogiškųjų santykių Tavistock;o institutas, kad tirtų žmonių „palūžimo tašką“. Jo direktoriumi 1932 m. tapo vokiečių psichologas Kurt Lewin'as – maždaug tuo metu, kai naciai suintensyvino tyrinėjimus neuropsichologijos, parapsichologijos ir okultizmo srityse. Vyko keitimasis tarp Vokietijos ir Anglijos eugenikos srityje – tai siekimas „pagerinti“ žmonių rūšį atsižvelgiant į paveldimumo veiksnius poros parinkime.

SS vadas Heinrich Himmler'is dalyvavo projekte „Lebersborn“, kuris apėmė selektyvų poravimą ir vaikų įsūnijimą, - tame tarpe didelę dalį sudarė dvyniai. Projekto tikslas buvo sukurti antžmogių (arijų) rasę. Didelę dalį tyrimų genų inžinerijos ir elgesio pakeitimo srityse Auschwitz koncentracijos stovykloje atliko Jozefas Mengelė, kur jis abejingai analizavo traumų, akių spalvinimo ir kt. veiksnius. Dalis vaikų buvo paveikiami stipriais elektrošokais – nedaugelis jų išgyveno. Dachau buvo tiriamas "smegenų plovimas" darant bandymus su hipnoze ir meskalinu (haliucogenu). Panašius elgsenos tyrimus JAV darė George Estabrooks iš Colgate universiteto.

Avataras įmanomas!

JAV Kornelio ir Harvardo un-tų mokslininkai atliko bandymą, smarkokai primenantį Džeimso Kemerono filmą „Avataras“. Jie paėmė dvi makakas-rezusus, kurių viena buvo absoliučiai sveika, o kita nevaldė priekinių suparalyžiuotų galūnių. Prie atitinkamų smegenų sričių prijungė elektrodus taip, kad sveikos beždžionės smegenų impulsas būtų perduodamas paralyžiuotam gyvūnui, kuris turėtų atlikti pirmosios sumanytus judesius.

Prieš ligotą beždžionę pastatė kompiuterį su pele – jai reikėjo į atitinkamą sritį nuvesti pelės žymeklį. Jei pavydavo, ir „avataras“, ir iniciatorius gaudavo skanumyną. Sveikoji beždžionė jau buvo žaidžiusi šį žaidimą ir gerai žinojo, kaip elgtis. Ir beždžionėms viskas pavyko – sveikoji beždžionė įstengė valdyti paralyžiuotąjį „avatarą“ ir žymeklis atsidurdavo reikiamoje vietoje.

Matyt, ateityje specialių implantantų pagalba pavyks valdyti paralyžuotas kūno dalis, kurių nepasiekia smegenų impulsai (taip neretai nutinka pažeidus stuburo smegenis).

Po karo, JAV slapta perkėlė daugelį nacių mokslininkų (operacija „Paperclip“ [2]). Vienas JAV radinių buvo generolas Reinhard Gehlen'as, vokiečių žvalgybos vadas. Jis padėjo perorganizuoti JAV žvalgybą, kuri 1947 m. pasivadino CIA.

1947 m. rudenį Karinis jūrų laivynas pradėjo keletą „smegenų plovimo“ programų. „Chatter“ buvo atsakas į sovietų sėkmę naudojant „tiesos vaistus“. Buvo ieškoma narkotikų, kuriuos būtų galima naudoti kvotų metu ir verbuojant agentus. Oficialiai projektas buvo uždarytas 1953 m. CŽV nusprendė išplėsti elgsenos tyrinėjimus 1950 m. pradėdama „Bluebird“ projektą (taip pat žr. >>>>>). Jo tikslai buvo: a) rasti priemones, neleidžiančias iš personalo išgauti informaciją; b) ištirti galimybę siekiant valdyti individą naudojant specialius kvotos metodus; c) tyrinėti atminties pagerinimo galimybes; d) sukurti priemones apsaugai nuo priešininko poveikio personalui. 1951 m. rugpjūčio mėn. projektas pervardintas į „Artichoke“, tiriant įvairius kvotos metodus, tame tarpe hipnozę ir narkotikus. Jis nutrauktas 1956 m. Tačiau dar 1953 m. buvo pradėtas MK-ULTRA1) projektas, kurio pavadinimo pirmas dvi raides galima kildinti iš „Mind Kontrolle“. Sąryšis su nacių eksperimentais gana artimas. Naudota radiacija, elektrošokas, psichologinis ir psichiatrinis poveikis, sociologija, antropologija, grafologija, erzinančios medžiagos ir para-kariniai prietaisai. LSD buvo viena populiaresnių „medžiagų“.

7 dešimtm. pradžioje pradėtas sub-projektas MONARCH, kuris vis dar įslaptintas [3]. Jis galėjo išaugti iš MK-Search subprojektų, tokių kaip „SpellBinder“, kurio tikslas buvo parengti „miegančius“ žudikus (Mandžiurijos kandidatus), kurie būtų aktyvuoti post-hipnozės transo metu išgirdę specialų žodį arba frazę.

„Monarch“ projekto pavadinimas sietinas su drugeliu. Kai žmogus gauna traumą paveiktas elektrošoko, juntamas galvos svaigimas – tartum plasnoji tarsi drugelis. Kita šios rūšies sąsaja – vabzdžio transformacija iš vikšro į lėliukę (neveiklumas, snaudulys), o vėliau drugį, - ir vėl nuo pradžių. Graikų kalba „Psyche“ reiškia ir sielą ir drugį. Okultine prasme tai nuoroda į tai, kad žmonių sielos tampa drugiais ieškodamos naujos reinkarnacijos [4]. Kai kurios senovės mistinės grupės, kaip gnostikai, drugį laikė pažeisto kūno simboliu. „Mirties angelas“ (prisimenate Mengelę?) gnostikų mene buvo vaizduojamas sparnuota koja mindantis drugį [5].

Sherrie Pettigrew Lėlė, tampoma virvutėmis, vadinama marionete, todėl kai kada „Monarch“ projektas vadintas „Marionetės sindromu“. Jo tikslas buvo padalinti mąstymą į keletą asmenybių, valdomų „demonų“. Kitas nagrinėjimo taškas yra kompiuterių programos analogija: traumos, pasikartojimų ir spaudimo pagalba sukuriamas failas (alter). Norint jį aktyvinti (iššaukti, trigger, reikalingas specialus kodas arba slaptažodis. Auka programuotojo (valdovo, Dievo) vadinamas pavaldžiu (slave).

Apie 75% projekto aukų buvo moterys, nes jos yra nuolankesnės ir jų sąmonė lengviau išsiskaido. Jos buvo iš visų sluoksnių, nuo gatvinių iki „baltųjų apykaklių“. Jos buvo panaudojamos kaip „augalai“ ar „chameleonai“, implantuojant jas į numatytas grupuotes, renkant informaciją ir sukuriant kitą įvaizdį.

Egzistavo kelios programos:

Alpha. Laikoma „bendrąja“ su baziniu asmenybės valdymu. Ji apibūdinama atminties pagerinimu, fizinės jėgos padidėjimu ir regėjimo aštrumu.

Beta. Laikoma „seksualiniu“ programavimu, kai pašalinami visi moraliniai stabdžiai ir skatinamas primityvusis seksualinis instinktas. Ši programa gali paruošti „kates“.

Delta. Laikoma „žudymo“ programa, skirti specialiųjų agentų ir elitinių karių ruošimui slaptoms operacijoms. Įdiegiamos ir savęs sunaikinimo (savižudybės) instrukcijos.

Theta. Laikoma „psichiniu“ programavimu. Kilmingo kraujo palikuonys turi geresnius telepatinius sugebėjimus.

Omega. „Susinaikinimo" programa dar vadinama „Žaliuoju kodu“.

Gamma. Dar viena savisaugos programa paremta „melavimu", pateikiant klaidingą informaciją. Ji susieta su demonologija ir atsigaminti, jei nebus tinkamai dezaktyvuota.

Smegenų plovimas

Šiaurės Korėjoje 1952 m. sausio 13-ąją buvo pašauti amerikiečių pilotai K.L. Enochas ir J.S. Quinn‘as, patekę į nelaisvę. Po 4 mėn. jie prisipažino Šiaurės Korėjoje platinę juodligę, vidurių šiltinę, cholerą ir marą. Jų prisipažinimą po kelių mėnesių patvirtino dar ir pulkininkas F.H. Schwable, kurį į nelaisvę taip pat buvo paėmę korėjiečiai. Jis paliudijo, kad pilotai mėtė bakterijas iš įvairių aukščių virš didesnių ir mažesnių miestų, o jų tikslu buvo civiliai. Tuo remiantis, komunistai apkaltino Vakarus naudojus bakteriologinį ginklą.

Be to, 1950-53 m. Korėjos kare kai kurie nelaisvėje buvę amerikiečių kariai perdėtai liaupsino komunistinę ideologiją ir kritikavo amerikietišką kapitalistinį gyvenimo būdą. Kai kurie teigė buvę JAV šnipai, tad savo nelaisvę laikė visai teisėta. Be to, atseit, su jais buvo elgiamasi gražiai ir pagarbiai. Tačiau faktai buvo kitokie. Jie nebuvo šnipai, o kartu kalėję kiti kariai pasakojo, kad jie buvo mušami, rankas ir kojas surakindavo grandinėmis, jiems neduodavo maisto ir neleisdavo miegoti.

JAV pasklidus pirmiesiems pasakojimams apie keistai paveiktus karius, 1950 m. rugsėjo 24 d. „Miami Daily News“ E. Hunteris2) paskelbė straipsnį, kuriame pirmąkart panaudojo smegenų plovimo sąvoką. Jis rėmėsi pokalbiais su komunistų dezertyrais, „perprogramuotais“ būnant nelaisvėje Kinijoje ir rašė, kad kinai metodą vadino xi-nao, kas reiškia „plauti protą“. Vėliau šią temą jis gvildeno keliose knygose. Jis teigė, kad „tikslas yra taip pakeisti protą, kad žmogus taptų gyva lėle, žmogumi-robotu, tačiau išoriškai nepasikeistų“.

CŽV ėmėsi tirti šį nerimą keliantį reiškinį 1950 m. tam įkūrusi specialų padalinį, kuriame programoje MK-ULTRA vykdyti projektai kodiniais pavadinimais „Bluebird“ ir „Artichoke“ (ir kiti). Operacija oficialiai sankcionuota 1953 m. ir tęsėsi iki 1973 m. CŽV manė, kad amerikiečių kariai buvo paveikiami vaistais arba narkotikais, tad ji eksperimentavo tirdama narkotikų poveikį žmogui. Tiriamieji net nežinojo dalyvaujantys eksperimente – jiems duodavo LSD arba meskalino ir buvo stebima jų elgsena. Dažnai tai buvo kaliniai; kitus eksperimentus vykdė viešnamyje – jų klientams į gėrimus pridėdavo LSD ir stebėdavo pro užtamsintą stiklą. Taip pat buvo eksperimentuojama su hipnoze. Galiausiai, buvo bandoma įstatyti mikroschemas, tačiau tie bandymai dažniausiai žlugdavo. Tik kartą pavyko implantuoti čipą katei, tačiau po valandos toji buvo suvažinėta. Smegenu plovimas

Galiausiai prieita išvados, kad nei narkotikais, nei hipnoze žmogaus mąstymo ir pažiūrų pakeisti neįmanoma, o veiksmingomis priemonėmis yra fizinis ir psichinis smurtas. O tai kėlė nerimą, kad pakanka vien tokio paprasto būdo. Ir tuo metu smegenų plovimo atvejų vėl padaugėjo – tuo pradėjo užsiimti naujos religinės sektos, o vėliau perėmė ir teroristinės grupuotės.

Žinias apie smegenų plovimą į knygą „Smegenų plovimas: slapta minčių valdymo istorija“ (2006) surinko D. Streatfeild‘as3); joje aprašoma, kaip 50 m. valdžiažmogiai ieškojo būdų, kaip žmogų paversti gyvu robotu.

O smegenų plovimas TSRS pradėtas taikyti dar 3-me dešimtm. 1917 m. į valdžią atėjęs V. Leninas suprato, kad nebus įmanoma visus įtikinti pritarti sovietų valdžiai. Jis į Kremlių pasikvietė I. Pavlovą, kuriam įsakė žinias apie sąlyginius šunų refleksus pritaikyti žmonėms. Pavlovui tai nebuvo labai sunku: žmogų, kaip ir šunį, galima „programuoti“ ir valdyti baudžiant ir apdovanojant. Po 3 mėn. I. Pavlovas pateikė 400 psl. apimties ataskaitą – tačiau ji taip ir nepasirodė už Kremliaus sienų.

J. Stalinas 1930-38 m. vykdė politinį valymą – pasitelkęs teismo procesus susidorodavo su priešininkais iš aukštų komunistų partijos sluoksnių. Kaltinimai buvo sufabrikuojami, o įtariamiemiems taip išplaunamos smegenys, kad jie prisipažindavo dėl įvairių nebūtų nusikaltimų. Pvz., E. Goltzmann‘as4) įtikinėjo: „Mes ne tik žmogžudžiai, bet ir žmogžudžiai fašistai“. Ir nebuvo jokių požymių, kad jie būtų kankinti.

O po gero dešimtmečio išgarsėjo Vengrijos arkivyskupo J. Mindszenty5), Vengrijos katalikų galvos ir galimo popiežiaus Pijaus XII įpėdinio, istorija. Jis veikė Vengrijos komunistinio režimo opozicijoje, tad komunistai negalėjo jo pakęsti; tad nutarta su juo susidoroti.

1948 m. lapkričio 19 d. jo asmeninis sekretorius A. Zakaras ėjo namo iš rytinių pamaldų. Prie jo netikėtai privažiavo automobilis, iššoko trys vyrai tamsiais kostiumais ir įtempė sekretorių į mašiną. Po 5 sav. Zakaras pasirodė arkivyskupo rezidencijoje – sutrikęs ir išsiblaškęs, o jį lydėjo būrelis slaptosios policijos agentų, kuriuos Zakaras nedvejodamas nuvedė tiesiai prie rūsyje paslėptų konfidencialių Mindszenty dokumentų.

Visi buvo nustebę – kodėl lojalusis Zakaras išdavė arkivyskupą? O netrukus atėjo ir Mindszenty eilė; jis buvo suimtas, o po 5 sav. teisme pasirodė visai pasikeitęs. Jis lingavo ir prisimerkęs kalbėjo monotoniniu balsu be pauzių. Jis prisipažino planavęs pučą, turėjusį peraugti į trečiąjį pasaulinį karą. Dar prisipažino pavogęs Vengrijos karūną, nes norėjęs ja karūnuoti Otto fon Habsburgą Rytų Europos imperatoriumi. Vienas amerikiečių agentas sakė: „Kažkokiu būdu jie atskyrė jo sielą“.

Paaiškinimai

1) MKUltra - slaptas CŽV projektas „Mokslinės žvalgybos biure“ nuo 6-o dešimtmečio, trukęs beveik 70-ųjų. Jo metu buvo nesilaikoma žmogaus teisių. Po dokumentų išslaptinimo paaiškėjo, kad JAV buvo suinteresuota LSD panaudojimu kariniams tikslams. Kadangi pasiekti didesnį efektą buvo sunku, armija prarado susidomėjimą. JAV Kongresui ištyrus programą; ji buvo oficialiai sukritikuota.

2) Edvardas Hunteris (Edward Hunter, 1902–1978) – amerikiečių žurnalistas, rašytojas, žvalgas, išgarsėjęs antikomunistiniais rašiniais. 3-4 dešimtmečiais apie 10 m. dirbo Japonijoje ir Kinijoje; aprašė antrąjį Italijos ir Abisinijos karą (1935-37) – ir abiem atvejais pažymėjo psichologinius kariavimo metodus (beje, ir Hitleriui ruošiantis Antrajam pasauliniam karui).

3) Dominykas Strytfeildas (Dominic Streatfeild) – anglų žurnalistas ir rašytojas, kuris specializuojasi kariniais ir saugumo klausimais. Jo pirmoji knyga buvo „Šilko kelias geležinkeliu“ (1997); antrojoje knygoje „Kokainas: neautorizuota biografija“ (2006) aprašo kokaino vartojimo evoliuciją. Kitos knygos: „Smegenų plovimas: slaptoji minčių valdymo istorija“ (2006), „Pasaulis po rugsėjo 11-os“ (2011).

4) Eduardas Golcmanas (1882-1936) – rusų revoliucionierius, Pirmojo Maskvos proceso (1936) dalyvis.

5) Jožefas Mindsentis (Jozsef Mindszenty, 1892-1975) – vengrų kardinolas, Estergomo arkivyskupas (nuo 1945 m.). Aktyvus 1956 m. sukilimo dalyvis. Už aktyvumą užsitraukė komunistų pyktį ir 1945 m. gruodžio 26 d. buvo suimtas ir pripažintas kaltu už išdavystę ir šnipinėjimą nuteisiant kalėti iki gyvos galvos. Prasidėjus 1956 m. sukilimui Imrė Nadia jį paleido, o sukilimą nuslopinus pasislėpė JAV ambasadoje Budapešte, kurioje išgyveno 15 m. Tik 1974 m. jam buvo leista išvykti į Vieną.

Literatūra:

  1. D.L. Carrico. The Egyptian Masonic Satanic Connection, 1992
  2. L. Hunt. Secret Agenda, 1991
  3. M. Phillips, C. O'Brien. Project Monarch, 1993
  4. B.G. Walker. The Woman's Dictionary of Symbols and Sacred Objects, 1988
  5. M. Cavendish. Man, Myth and Magic, 1995
  6. J. Rappoport. CIA experiments with Mind control on children// Perceptions Magazine, Sep./Oct. 1995

Parengė Cpt.Astera's Advisor

Papildomai skaitykite:
Didysis brolis
Žudyti per atstumą
Akys išduoda mintis...
Minčių valdymo mašina
Bandymai su laiku: Filadelfijos eksperimentas
NSO sukurti žmogaus?
Pokalbis su W. Smith
Slibinai-gundytojai
Teofilis Gotjė. Hašišas
Ką rodo laiko rodyklė?
Gyvenimas 2021 metais
Siurbkite tiesiai į smegenis
Bob Lazar prieštaravimai
Konspiracija? NSO ore...
Valdomas nuotolinis matymas
Grigorijaus Rasputino pranašystės
Tamsiųjų purvynų jėgos ir bildukai
„Nuojautų biuras“ ir Barkeris
Tolimojo poveikio reiškinys
Menas matyti tolimą praeitį
Keistai pažįstama, Deja vu
Čenelingas ir rašymas
Prisilietimo elektra
Pranašas Nostradamas
Mutantų rytmetis
Placebas: kas tai?
Ateities vizijos
Sielos klajonės
Marsiečio kapas
Nikola Tesla
"Wow" signalas

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.lt skiltis
Vartiklis